Case study

Koepelorganisatie in de zorg 

GreenBirdz heeft voor deze klant de digitaliseringsagenda vorm gegeven. Een digitaliseringsprogramma en  roadmap die richting geeft aan transformatie. 

Het vraagstuk

Zorgorganisaties staan voor complexe uitdagingen. Informatie uitwisseling met patiënten en uitwisseling in de keten moet digitaal plaatsvinden. Dit is wettelijk onderschreven, maar moeilijk uitvoerbaar. 

Van oudsher heeft elke branche in de zorg haar eigen standaarden opgesteld. Standaarden op nationaal en internationaal niveau zijn beperkt aanwezig en beperkt in gebruik. Bovendien hebben software leveranciers bij gebrek aan branche regie hun eigen standaarden en uitwisselplatformen ontwikkeld. Dit bemoeilijkt en vertraagd data uitwisseling tussen systemen en organisaties.

Hoe kan de koepelorganisatie haar leden ondersteunen in het realiseren van efficiente informatie uitwisseling, in deze continu veranderende wereld?

de oplossing

Dit complexe vraagstuk is opgebroken in delen. Een taskforce is toegekend aan elk deel vraagstuk. De taskforce heeft de opdracht om een ambitieniveau (welke informatie willen we uitwisselen),  oplossingsrichting (hoe kan uitwisseling efficient plaatsvinden) en prioriteit te bepalen, onder leiding van onze programma manager.

 

Op het gebied van standaarden is een bewezen doeltreffende referentiearchitectuur geleend uit een andere sector. Deze architectuur en de ervaring uit die branche heeft als kapstok gediend voor de oplossingsrichtingen. Hieruit is een digitaliseringsprogramma ontwikkeld en bekrachtigd, alsmede een roadmap met concrete vervolgstappen.

De digitalisering in beweging gezet. En een kompas is gerealiseerd om met de juiste zaken te kunnen starten.


Case study

multinational in olie en gas 

GreenBirdz heeft een onderzoek en redesign begeleid om HR processen te standaardiseren en toekomstbestendig te maken. Dit heeft geresulteerd in edigitaliseerd en geharmoniseerd proces.

Het vraagstuk

Hoe stemt een snelgroeiend ambitieus bedrijf haar HR processen af op de bedrijfsstrategie en weet HR zich te transformeren van een registrerende functie naar een functie die waardevolle inzichten creëert voor bedrijfsmatige besluiten op zowel globaal als landelijk niveau?

 

De historische groei van dit bedrijf heeft geleid tot landelijke verschillen in ondersteuning van HR aan medewerkers en managers, de wijze van procesafhandeling en een gefragmenteerd applicatie landschap.  Om het nieuwe HR bedrijfsmodel te ondersteunen dienen operationele HR processen gestandaardiseerd en geautomatiseerd te worden.

de oplossing

We startten met een onderzoek naar enerzijds de huidige lokale uitvoering van HR processen en de gehanteerde tools, en anderzijds de vertaling van de bedrijfsstrategie naar HR doelen. Uit het onderzoek volgt vaststelling van een toekomstbestendig gestandaardiseerd proces. 

Deze interne best practise is getoetst aan de branche standaarden, en de input voor selectie van een nieuw HR systeem. Na een zorgvuldig selectietraject is SuccessFactors gekozen, welke  gericht op HR efficiency, manager betrokkenheid en geindividualiseerde ervaring voor medewerkers het HR proces automatiseerd van Hire-to-Retire.

Case study

Software leverancier in de zorg 

GreenBirdz heeft haar klant geholpen de nieuwe Proposition Lead vorm te geven, baanbrekend en realistisch. Zij begeleid de organisatie in het professionaliseren van samenwerking met de klant en de branche. 

Het vraagstuk

Met het oog op de  toekomst, voorsorteren op de juiste diensten en producten. Daar gaat het om. Hoe ziet de klant en haar wereld eruit in 2030. Kunnen wij een beeld voorspellen en onze producten, diensten en organisatie daarnaar toe laten groeien?  

 

Wat verandert er. Maar ook, wat verandert er niet? Welke producten in de huidige lijn moeten worden uitgefaseerd,  welke innovaties spelen een rol voor nieuwe producten en hoe kan daar nu al aangewerkt worden? Hoe bouwen we aan innovatie producten en een duurzame bedrijfsontwikkeling? 

de oplossing

Ontwerpbureaus zijn als geen ander in staat om na te denken over de toekomstige context waarin klanten producten en diensten afnemen. Deze lering vormt de basis voor het ontwikkeling van de toekomstige propositie voor deze klant. 

De toekomst context van de eindklanten en directe klanten is onderzocht. Vanuit  die eindklanten en klanten is vervolgens gekeken naar de producten en diensten die bijdragen aan hun behoeften. De uitkomst is geprojecteerd op de eigen productlijn, toekomstige ontwikkeling en bedrijfsmodel.


Meer weten over deze caseS?

Neem contact op met Michel via [email protected]

inspiratie over digitalisering mogelijkheden?